آخرین گزارش از وضعیت پروژه اطلس 2 (برج خاتم) – دوم اردیبهشت 1403

گزارش روند پیشرفت پروژه اطلس 2 (برج خاتم) تا دوم اردیبهشت 1403

– اتمام بتن ریزی ستون های سقف ۱۱
– اتمام بتن ریزی دیوار برشی های سقف ۱۱
– اتمام بتن ریزی دیوار برشی های بازشو های آسانسور سقف ۱۱
– آماده سازی و بستن پودرهای سقف ۱۲

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

[/vc_column_inner]

آخرین گزارش از وضعیت پروژه اطلس 2 (برج خاتم) – دوم اردیبهشت 1403

گزارش روند پیشرفت پروژه اطلس 2 (برج خاتم) تا دوم اردیبهشت 1403

– اتمام بتن ریزی ستون های سقف ۱۱
– اتمام بتن ریزی دیوار برشی های سقف ۱۱
– اتمام بتن ریزی دیوار برشی های بازشو های آسانسور سقف ۱۱
– آماده سازی و بستن پودرهای سقف ۱۲

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2

[/vc_column_inner]