مجموعه ما در مهر ماه سال 1393 به شماره ثبت رسیده است و موضوع فعالیت اصلی این اتحادیه تهیه زمین و ساخت مسکن از طریق تعاونی های عضو در جهت تامین نیاز صنعت ساختمان در کشور و مشارکت مردمی در طرح نهضت ملی مسکن بصورت نقد و اقساط با بهره گیری از تکنولوژی های نوین و سیاست های بخش تعاون کشور در جهت خانه دار شدن مردم و جوانان است.

اهم موضوع فعالیت و خدمات اتحادیه به شرح مختصر ذیل می باشد :

 •  خرید زمین و واحد های مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و یا ساخت آپارتمانهای مسکونی و واگذاری به اعضاء بصورت نقد و اقساط
 • ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالباتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گرایش های اقتصادی و اجتماعی به تعاونی ها و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • کمک به ساماندهی و حسن اداره امور به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی های عضو ، دولت ، مردم و سایر ارتباطات داخلی و خارجی .
 • ارائه خدمات اداری ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، بازرسی ، تجاری و اعتباری به تعاونی های عضو
 • ارائه خدمات فنی ، تخصصی ، حقوقی ، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنها ، خدمات مشاوره ای و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی های عضو .
 • نظارت به التزام تعاونی های عضو به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و معرفی متخلفین به مراجع قانونی .
 • حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی های عضو به صورت صلح و کدخدا منشی .
 • ایجاد واحد های تولیدی و خدماتی و انجام سایر فعالیت های اقتصادی مورد نیاز تعاونی های عضو.
 • سرمایه گذاری در موسسات خدماتی و تولیدی و نهاد های اقتصادی با اولویت تعاونی های عضو و اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی .
 • ارائه خدمات آموزشی فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو  و بالا بردن سطح علمی و حتی تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضای آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.

اتحادیه تعاونی انبوه سازی مسکن شهرستان تهران ، با همکاری تعاونی و اعضا و مشارکت آنها که آزادانه و با اختیار کامل و با قبول سهم در مشارکت اقتصادی متعهد می باشد ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت حقوق مساوی اعضاء و سهامداران ، کوشش همگانی و فردی آنها را همراه با کسب علم و آکاهی و به کارگیری مستمر دانش بنیان ، در جهت موفقیت اهداف با همیاری و مشارکت و تاکید بر خودگردانی و خوداتکایی به سر منزل مقصود برساند. فلذا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و تحقق هدف های تعاونی و با عنایت به اصول عمومی و همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی ریشه ای پا بر جا و پیشینه ای دیرینه دارد.

شاهد گام های استوار و با خرد جمعی و کار گروهی و با همدلی برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر ، فعالانه دست بهم داده و می کوشیم تا هم سو و هم جهت در کنار کلیه تعاونی های گران کشور با ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخ های تولید و خدمات مسکن سازی ، با افزایش بهره وری و بکارگیری پس انداز های هرچند مختصر  ، ضمن تحقیق عدالت اقتصادی و اجتماعی یاری رسان جامعه و دولت خدمتگزار در زمینه مسکن و خانه دار شدن مردم باشیم .

اتحادیه تعاونی های انبوه سازی مسکن شهرستان تهران بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که ملهم از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد ، بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اغضاء قرار گرفته است.

مجموعه ما در مهر ماه سال 1393 به شماره ثبت رسیده است و موضوع فعالیت اصلی این اتحادیه تهیه زمین و ساخت مسکن از طریق تعاونی های عضو در جهت تامین نیاز صنعت ساختمان در کشور و مشارکت مردمی در طرح نهضت ملی مسکن بصورت نقد و اقساط با بهره گیری از تکنولوژی های نوین و سیاست های بخش تعاون کشور در جهت خانه دار شدن مردم و جوانان است.

اهم موضوع فعالیت و خدمات اتحادیه به شرح مختصر ذیل می باشد :

 •  خرید زمین و واحد های مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و یا ساخت آپارتمانهای مسکونی و واگذاری به اعضاء بصورت نقد و اقساط
 • ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالباتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گرایش های اقتصادی و اجتماعی به تعاونی ها و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • کمک به ساماندهی و حسن اداره امور به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی های عضو ، دولت ، مردم و سایر ارتباطات داخلی و خارجی .
 • ارائه خدمات اداری ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، بازرسی ، تجاری و اعتباری به تعاونی های عضو
 • ارائه خدمات فنی ، تخصصی ، حقوقی ، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنها ، خدمات مشاوره ای و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی های عضو .
 • نظارت به التزام تعاونی های عضو به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و معرفی متخلفین به مراجع قانونی .
 • حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی های عضو به صورت صلح و کدخدا منشی .
 • ایجاد واحد های تولیدی و خدماتی و انجام سایر فعالیت های اقتصادی مورد نیاز تعاونی های عضو.
 • سرمایه گذاری در موسسات خدماتی و تولیدی و نهاد های اقتصادی با اولویت تعاونی های عضو و اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی .
 • ارائه خدمات آموزشی فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو  و بالا بردن سطح علمی و حتی تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضای آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.

اتحادیه تعاونی انبوه سازی مسکن شهرستان تهران ، با همکاری تعاونی و اعضا و مشارکت آنها که آزادانه و با اختیار کامل و با قبول سهم در مشارکت اقتصادی متعهد می باشد ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت حقوق مساوی اعضاء و سهامداران ، کوشش همگانی و فردی آنها را همراه با کسب علم و آکاهی و به کارگیری مستمر دانش بنیان ، در جهت موفقیت اهداف با همیاری و مشارکت و تاکید بر خودگردانی و خوداتکایی به سر منزل مقصود برساند. فلذا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و تحقق هدف های تعاونی و با عنایت به اصول عمومی و همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی ریشه ای پا بر جا و پیشینه ای دیرینه دارد.

شاهد گام های استوار و با خرد جمعی و کار گروهی و با همدلی برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر ، فعالانه دست بهم داده و می کوشیم تا هم سو و هم جهت در کنار کلیه تعاونی های گران کشور با ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخ های تولید و خدمات مسکن سازی ، با افزایش بهره وری و بکارگیری پس انداز های هرچند مختصر  ، ضمن تحقیق عدالت اقتصادی و اجتماعی یاری رسان جامعه و دولت خدمتگزار در زمینه مسکن و خانه دار شدن مردم باشیم .

اتحادیه تعاونی های انبوه سازی مسکن شهرستان تهران بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که ملهم از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد ، بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اغضاء قرار گرفته است.