پروژه آکو

پـروژه آکـو در غـرب مرواریـد شـهر در منطقـه 22 قطـب گردشــگري تهــران واقــع شــده اســت.

ایــن پــروژه در زمینی بــه مســاحت 15 هــزار متــر مربــع مشــتمل بــر ســه بلــوك مجــزا داراي:

 • ســه طبقــه پارکینــگ منــفی
 • 1 طبقــه لابی مجلــل بــا ارتفـاع سـقف 8 متـر
 • 12 طبقـه مسـکونی کـه متراژهـاي آن بـه صـورت تیـپ هـاي 90 متـري و 120 متـري طبـق پلــن پیــش فــرض در طبقــات واقــع شــده اســت.

ایــن پـروژه داراي امکانـاتی نظیـر:

 • پارکینـگ طبقـاتی
 • باشـگاه ورزشی
 • مهدکـودك
 • سـالن سینمـا
 • و جـاده تندرسـتی می باشــد.

ایــن پــروژه از نظــر دســترسی:

 • از شمال مشــرف بــه بزرگــراه حکیــم
 • و از جنوب مشرف به اتوبان تهران-کرج می باشد.
[/vc_column_inner]

گالری تصاویر

بیستم فروردین 1403

اخبار پروژه
ایتا تهران
آخرین گزارش از پروژه اطلس ۲ (بیست و دوم اردیبهشت 1403)
ایتا تهران
گزارش تصویری از پروژه اطلس 2
آخرین گزارش از وضعیت پروژه اطلس 2 (برج خاتم) – دوم اردیبهشت 1403
ایتا تهران
اطلاعیه جدول اقساط پروژه اطلس 2
ایتا تهران
پروژه اطلس 2
گزارش تصویری از پروژه اطلس 2 (برج خاتم) – هجدهم فروردین 1403
ایتا تهران
اطلاعیه عمومی شروع ثبت نام فاز یک پروژه آکو به مناسبت عید سعید فطر
ایتا تهران
پروژه دریاچه پاسارگاد دریاچه چیتگر
تصاویر پروژه پاسارگاد دریاچه چیتگر
ایتا تهران
پروژه اطلس 2 برج خاتم
آخرین گزارش تصویری از پروژه اطلس 2 (برج خاتم)
ایتا تهران
آخرین وضعیت پروژه اطلس 2 ( گزارش تصویری)
ایتا تهران
آخرین گزارش تصویری از پروژه اطلس 2
ایتا تهران
آخرین بروز رسانی پروژه اطلس 2
[/vc_column_inner]

پروژه آکو

پـروژه آکـو در غـرب مرواریـد شـهر در منطقـه 22 قطـب گردشــگري تهــران واقــع شــده اســت.

ایــن پــروژه در زمینی بــه مســاحت 15 هــزار متــر مربــع مشــتمل بــر ســه بلــوك مجــزا داراي:

 • ســه طبقــه پارکینــگ منــفی
 • 1 طبقــه لابی مجلــل بــا ارتفـاع سـقف 8 متـر
 • 12 طبقـه مسـکونی کـه متراژهـاي آن بـه صـورت تیـپ هـاي 90 متـري و 120 متـري طبـق پلــن پیــش فــرض در طبقــات واقــع شــده اســت.

ایــن پـروژه داراي امکانـاتی نظیـر:

 • پارکینـگ طبقـاتی
 • باشـگاه ورزشی
 • مهدکـودك
 • سـالن سینمـا
 • و جـاده تندرسـتی می باشــد.

ایــن پــروژه از نظــر دســترسی:

 • از شمال مشــرف بــه بزرگــراه حکیــم
 • و از جنوب مشرف به اتوبان تهران-کرج می باشد.
[/vc_column_inner]

گالری تصاویر

1403

اخبار پروژه
ایتا تهران
آخرین گزارش از پروژه اطلس ۲ (بیست و دوم اردیبهشت 1403)
ایتا تهران
گزارش تصویری از پروژه اطلس 2
آخرین گزارش از وضعیت پروژه اطلس 2 (برج خاتم) – دوم اردیبهشت 1403
ایتا تهران
اطلاعیه جدول اقساط پروژه اطلس 2
ایتا تهران
پروژه اطلس 2
گزارش تصویری از پروژه اطلس 2 (برج خاتم) – هجدهم فروردین 1403
ایتا تهران
اطلاعیه عمومی شروع ثبت نام فاز یک پروژه آکو به مناسبت عید سعید فطر
ایتا تهران
پروژه دریاچه پاسارگاد دریاچه چیتگر
تصاویر پروژه پاسارگاد دریاچه چیتگر
ایتا تهران
پروژه اطلس 2 برج خاتم
آخرین گزارش تصویری از پروژه اطلس 2 (برج خاتم)
ایتا تهران
آخرین وضعیت پروژه اطلس 2 ( گزارش تصویری)
ایتا تهران
آخرین گزارش تصویری از پروژه اطلس 2
ایتا تهران
آخرین بروز رسانی پروژه اطلس 2
[/vc_column_inner]