گزارش تصویری از پروژه اطلس 2 (برج خاتم) – هجدهم فروردین 1403

روند پیشرفت پروژه تا تاریخ هجدهم فروردین 1403
– بتن ریزی سقف یازدهم
– بتن ریزی نیمی از ستون های سقف یازدهم
– بتن ریزی نیمی از دیوار برش های سقف یازدهم

پروژه اطلس 2
آخرین گزارش تصویری از پروژه اطلس 2 (برج خاتم)

پروژه اطلس 2

 

پروژه اطلس 2

 

پروژه اطلس 2

 

پروژه اطلس 2

 

پروژه اطلس 2

پروژه اطلس 2 (برج خاتم)

[/vc_column_inner]

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2 (برج خاتم) – هجدهم فروردین 1403

روند پیشرفت پروژه تا تاریخ هجدهم فروردین 1403
– بتن ریزی سقف یازدهم
– بتن ریزی نیمی از ستون های سقف یازدهم
– بتن ریزی نیمی از دیوار برش های سقف یازدهم

پروژه اطلس 2
آخرین گزارش تصویری از پروژه اطلس 2 (برج خاتم)

پروژه اطلس 2

 

پروژه اطلس 2

 

پروژه اطلس 2

 

پروژه اطلس 2

 

پروژه اطلس 2

پروژه اطلس 2 (برج خاتم)

[/vc_column_inner]